پایان نامه های علوم انسانی

پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

تعداد صفحات : ۶۲ | قابل ویرایش مقدمه ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی اصلی ترین نتیجه اش داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این راه...

ادامه مطلب

تحقیق بررسی علل فرار دختران

تحقیق بررسی علل فرار دختران

تعداد صفحات : ۷۲ | قابل ویرایشفهرست عناوین عنوان شماره صفحهمقدمه ۱فصل اول: کلیات تحقیق ۲اهمیت مسئله ۲تعریف علمی واژه‌ها ۳نوجوانی ۳کجروی یا انحراف ۴فصل دوم: فرار دختران از خانه ۵مقام زن در جهان‌بینی اسلامی ۵فرار دختران ۶نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در انحراف ۸نقش مسائل اجتماعی در انحراف ۸تراکم جمعیت ۹محل سکونت ۹مناطق جرم‌خیز ۱۰مهاجرت ۱۱ماهیت زندگی شهری ۱۱دوستان و رفق...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی عزت نفس در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی عزت نفس در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات : ۸۱ | قابل ویرایش فهرست عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱ فصل اول: کلیات پروژه ۱-۱-مقدمه ……...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات : ۹۲ | قابل ویرایش مقدمه مطالعه و تحقیق در مورد ویژگی های شخصیتی در حقیقت قدیمیترین تحقیقات در روانشناسی ورزش است ، تحقیق در این زمینه از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ روانشناسی ورزش را تحت نفوذ خود داشت و از آن به بعد نیز هم چنان از اهمیّت زیادی برخوردار است. (نوابی نژاد ، ۱۳۷۵) از اهداف مهم تربیت بدنی و علوم ورزش که یکی از شاخه های مهم تعلیم و تربیت محسوب می گردد.ریست بهتر انسان در راستای تقویت ابعاد وجودی خویش می باشد و در همین جهت...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی شخصیت و سبک های دفاعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی شخصیت و سبک های دفاعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات : ۱۱۱ | قابل ویرایش فهرست عنوان ………………………………………………………………………………….صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………۱ فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱ :مقدمه ……&#...

ادامه مطلب

پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

تعداد صفحات : ۹۷ | قابل ویرایش مقدمه تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به این امر اختصاص می دهند. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی، در دین مقدس اسلام نیز برای نیل به این هدف، دستورات صریحی بیان شده است. مسلماً یکی از ابزارها برای توان مند کردن شخص، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

تعداد صفحات : ۱۰۳ | قابل ویرایشفهرست مطالبعنوان   صفحهفصل اولکلیات و مقدمه    ۱-۱ مقدمه ……………………………………………………… ۳۱-۲ بیان مسئله …………………………………………………… ۴۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………… ۵۱-۴ اهداف تحقیق ………………………………………………… ۶۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق ……………………………………… ۶۱-۶ متغیرهای تحقیق ……………………………………………… ۷۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی ………………………………………… ۸فصل دومپیشینه تحقیق و پایه های نظری ...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی سلامت روان و امید به زندگی در بین دانشجویان تحت پوشش و دانشجویان عادی

پایان نامه بررسی سلامت روان و امید به زندگی در بین دانشجویان تحت پوشش و دانشجویان عادی

تعداد صفحات : ۹۱ | قابل ویرایش چکیده پژوهش حاضر به بررسی سلامت روان و امید به زندگی در بین دانشجویان تحت پوشش و دانشجویان عادی  پرداخته است. نمونه آماری پژوهش ۱۰۰ نفر) ۵۰ نفر دانشجویان تحت پوشش و ۵۰ نفر بین دانشجویان عادی) بود که به روش تصادفی خوشه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم گردید. برای گردآوری داده ها، از پرسش‌نامه امیدواری میلر استفاده شد که ضریب پایایی آن به شیوه آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل...

ادامه مطلب