پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه بررسی رابطه اضطراب بر سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی رابطه اضطراب بر سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات : ۱۱۳ | قابل ویرایش فهرست عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱ فصل اول: طرح تحقیق مقدمه ………...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی خوش بینی در بین دختران و پسران

پایان نامه بررسی خوش بینی در بین دختران و پسران

تعداد صفحات : ۳۳ | قابل ویرایش چکیده هدف این پژوهش، بررسى رابطه خوش بینی در بین دانشجویان دختر و پسر پیام نور است. پژوهشگر به منظور آزمودن فرضیه‌‏هایش، از میان دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام نور شهرستان لامرد در سال تحصیلى ۹۰ – ۱۳۹۱، ۱۰۰ نفر (۵۰ نفر دختر و ۵۰ نفر پسر ) را به تصادف برگزید. تمامى شرکت کنندگان، «آزمون خوش بینی» را که در شهرستان لامرد هنجاریابى شده است و نیز آزمون خوش‏‌بینى را که پژوهشگر ترجمه و اعتباریابى کرده ا...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

تعداد صفحات : ۲۲۶ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                                                              صفحه فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………. ۱-۱ بیان مسأله…………………………………………………………̷...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

پایان نامه بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

تعداد صفحات : ۶۴ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                                               صفحه فصل اول………………………………………………………………………………………………… ۱ مقدمه………………………………………………………&...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی – حرکتی نوجوانان دختر ۱۹-۱۳ سال بر خلاقیت آنها

پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی – حرکتی نوجوانان دختر ۱۹-۱۳ سال بر خلاقیت آنها

تعداد صفحات : ۱۰۶ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                                                   صفحه فصل اول مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۲ بیان مسئله…………………………………………………………...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانواده در دانش آموزان راهنمایی

پایان نامه بررسی رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانواده در دانش آموزان راهنمایی

تعداد صفحات : ۷۰ | قابل ویرایش چکیده هدف این پژوهش با هدف بررسى رابطه انسجام و انعطافپذیرى خانواده در دانش آموزان راهنمایى انجام شده است. روش در یک بررسى از نوع همبستگى، ۱۰۰ نفر از دانش آموزان پایه دوم و سوم مدارس راهنمایى شهرستان لامرد (۵۰ پسر، ۵۰ دختر) که به روش نمونه گیرى خوشه ای- تصادفى چندمرحلهاى انتخاب شده بودند، پرسشنامه انسجام خانواده و پرسشنامه انعطافپذیرى خانواده پاسخ دادند. تحلیل دادهها به کمک روش رگرسیون چندگانه، به روش همز...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی بخشش سازگاری بین دانشجویان علوم پزشکی شهرستان جهرم

پایان نامه بررسی بخشش سازگاری بین دانشجویان علوم پزشکی شهرستان جهرم

تعداد صفحات : ۶۴ | قابل ویرایش چکیده هدف پ‍‍ژوهش حاضر، بررسی بخشش سازگاری بین دانشجویان علوم پزشکی شهرستان جهرم است. روش تحقیق، آزمایشی با طرح آمیخته (درون‌گروهی ـ بین‌گروهی) بود. ابزارهای پژوهش عبارت‌اند از مقیاس رضایت زناشویی (انریچ) که برای ارزیابی زمینه‌های بالقوه مشکل‌زا یا زمینه‌های قوت و پرباری رابطه زناشویی و به منزله یک ابزار معتبر پژوهشی برای بررسی رضایت زناشویی استفاده قرار می‌گیرد، و مقیاس بخشش، که برای سنجش بخشش فرد خاطی طراحی...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

تعداد صفحات : ۱۴۰ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان ………………………………………………………………………………………………………… صفحه چکیده مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش ۱- موضوع پژوهش...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر

تعداد صفحات : ۱۹۲ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                         صفحه چکیده تقدیر و تشکر تقدیم به فصل اول ( کلیات پژوهش ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ بیان مسأله ……………………………………………………...

ادامه مطلب