پایان نامه های مدیریت جهانگردی

مقاله مالزی از دیروز تا امروز

مقاله مالزی از دیروز تا امروز

تعداد صفحات : ۱۵   قابل ویرایش (خصوصی سازی در مالزی از دیدگاه عبدالمجید بن شوال ودیر کل بخش خصوصی سازی)) ۱)ما خصوصی سازی را از سال ۱۹۸۳ آغاز کردیم پیش از آن بخش اعظم امور اقتصادی کشور توسط واحد های دولتی اداره می شد ،که باعث گسترش آن شد و منجر به هزینه دهی گزاف و زیان های سنگین و بدهی های خارجی دولت نیز روز به روز افزایش می یافت و یکی از راه حلهایی که مسئولین به فکر آن افتادند خصوصی سازی بود . و با حمایت کامل دولت از سال۱۹۸۳این بخش ...

ادامه مطلب

بررسی نقش ارتباطات انسانی در توسعه صنعت جهانگردی

بررسی نقش ارتباطات انسانی در توسعه صنعت جهانگردی

بررسی نقش ارتباطات انسانی در توسعه صنعت جهانگردی تعداد صفحات : ۲۲۰ | قابل ویرایشتغییر پرشتاب پارادایم ها و تحولات تکنولوژیک، در نیم قرن اخیر، جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که یکی از ویژگی های برجسته آن ظهور جهانگردی جهانی بصورت امروزی از قلب این تحولات تکنولوژیکی، در نتیجه کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب