پایان نامه های مدیریت صنعتی

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) در شرکت های صنعتی

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) در شرکت های صنعتی

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) در شرکت های صنعتی تعداد صفحات : ۱۱۴ | قابل ویرایش فعالیتهای برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ، همانگونه که از نامش معلوم است به دو بخش برنامه ریزی تولید و بخش کنترل موجودی قابل تجزیه است در بخش برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی سیاستها و شیوه های مناسب و اقتصادی برای تولید بهتر مشخص می گردد و دربخش کنترل موجودی نقش اجرا کننده و به کار گیرنده و نظارت روی موجودیها می باشد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی رابطه سبک های رهبری آمرانه و مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان

بررسی رابطه سبک های رهبری آمرانه و مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان

بررسی رابطه سبک های رهبری آمرانه و مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان تعداد صفحات : ۱۲۸ | قابل ویرایش رشد و گسترش سازمان ها و ادارات از نشانه های  بارز جوامع امروز است.بویژه در کشور های در حال توسعه‌، بنابراین سازمان مفید و بالنده در کنار سبک های مدیریت کارآمد‌،کارکنان با روحیه و دارای اهمیت راضی از شغل و کار به این رشد و گسترش کمک می کنند.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه های صنعتی

استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه های صنعتی

استفاده از روش FMEA در ارزیابی و تحلیل ریسک حوادث در کارخانه های صنعتی تعداد صفحات : ۶۲ | قابل ویرایش مهمترین بخش از هر برنامه ایمنی و بهداشت و به عبارت کاملتر هر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شناسایی خطرات است و در واقع موتورسیستم محسوب می شود.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی براساس مدل ویژگی های شغلی

تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی براساس مدل ویژگی های شغلی

تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی براساس مدل ویژگی های شغلی تعداد صفحات : ۱۱۵ | قابل ویرایشاز آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان می تواند متأثر از نگرشهایشان باشد، از این رو، آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر می رسد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تهیه مدل کسب و کار برای سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه پیام نور

تهیه مدل کسب و کار برای سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه پیام نور

تهیه مدل کسب و کار برای سیستم اطلاعات مدیریت در دانشگاه پیام نور تعداد صفحات : ۹۱ | قابل ویرایشچیزی که در دنیای تجارت امروز اهمیت کمتری به آن داده می‌شود، مدل کسب و کار و یا همان Business Model است.ادامه مطلب

ادامه مطلب

بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی در شرکت های صنعتی

بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی در شرکت های صنعتی

بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی در شرکت های صنعتی تعداد صفحات : ۶۹ | قابل ویرایشاین قولی است که جملگی برآنند و از دیر زمان تا کنون مهمترین عامل پیشرفت یک کشور را نیروی انسانی آن بشمار می‌آورند. برای اثبات مطلب به بازکاوی گذشته نیازی نیست.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بهره وری منابع انسانی

بهره وری منابع انسانی

بهره وری منابع انسانی تعداد صفحات : ۱۲۷ | قابل ویرایشیکی ‌از‌‌‌ راههای ‌بهبود‌ و پیشرفت‌اقتصادی و روزافزون یک واحد تولیدی‌صنعتی، اندازه‌گیری بهره‌وری آن است و براساس اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره‌وری، فرصتهای بهبود تعریف می شود و چرخه بهبود را می‌توان انجام داد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در شرکت های صنعتی

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در شرکت های صنعتی

بررسی سبک مدیریت با بهداشت روانی و خلاقیت کارکنان در شرکت های صنعتی تعداد صفحات : ۹۶ | قابل ویرایشپیدایش موضوع اداره کردن ومدیریت مربوط به عصر حاضر نیست ، بلکه بشر از ابتدا متوجه این نکته بود که با توجه به کمبود منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف نیاز به تأمین منابع و هدایت افراد به سوی آن هدف می باشد گرچه، اداره کردن و مدیریت به فرهنگ وارزش های موجود آن جامعه ویا سازمان بستگی دارد ویک روش خاص قطعا نمی تواند یک نسخه قابل تجویز ...

ادامه مطلب

تأثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار در شرکت های صنعتی

تأثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار در شرکت های صنعتی

تأثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار در شرکت های صنعتی تعداد صفحات : ۹۲ | قابل ویرایشبشر برای افزایش بهره وری از تمام  توان خود استفاده کرده است ، به طوریکه جمیع اختراعات و ابداعات بشری از ابتدائی ترین ابزار کار دراعصار گذشته گرفته تا پیچیده ترین تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی در زمان حاضر ، متأثر از همین تمایل و اشتیاق به بهره وری افزون تر بوده است و خواهد بود.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

تبیین مفهوم مدیریت استعداد در راستای مدیران آینده

تبیین مفهوم مدیریت استعداد در راستای مدیران آینده

تبیین مفهوم مدیریت استعداد در راستای مدیران آینده تعداد صفحات : ۳۷ | قابل ویرایشنقش مدیریت ورهبری درسازمانها،نقشی برجسته،کلیدی و جایگزین ناپذیراست. هیچ سازمانی را نمیتوان یافت که موفقیت یپایداروغیرتصادفی راتجربه کرده باشداماازوجود مدیری خردمند ورهبری شایسته برخوردارنباشد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب