پرسشنامه های اقتصاد

مقاله مالزی از دیروز تا امروز

مقاله مالزی از دیروز تا امروز

تعداد صفحات : ۱۵   قابل ویرایش (خصوصی سازی در مالزی از دیدگاه عبدالمجید بن شوال ودیر کل بخش خصوصی سازی)) ۱)ما خصوصی سازی را از سال ۱۹۸۳ آغاز کردیم پیش از آن بخش اعظم امور اقتصادی کشور توسط واحد های دولتی اداره می شد ،که باعث گسترش آن شد و منجر به هزینه دهی گزاف و زیان های سنگین و بدهی های خارجی دولت نیز روز به روز افزایش می یافت و یکی از راه حلهایی که مسئولین به فکر آن افتادند خصوصی سازی بود . و با حمایت کامل دولت از سال۱۹۸۳این بخش ...

ادامه مطلب