پرسشنامه

پرسشنامه مقیاس تجدیدنظر یافته تأثیر حوادث هاروویتز و همکاران (۱۹۷۹)

پرسشنامه مقیاس تجدیدنظر یافته تأثیر حوادث هاروویتز و همکاران (۱۹۷۹)

تعداد سوالات: ۱۵ | فرمت: پی‌دی‌اف جملات زیر نظراتی در مورد اتفاقات پر تنش زندگی مانند پیوند مغز استخوان فرزند شما با هر اتفاق پر تنشـی اسـت که در زمان پیوند اتفاق افتاده است. هر کدام از این نظرات را بخوانید و مشخص کنید که این جملات حداقل در طـی دو هفته گذشته چقدر در مورد شما صدق میکند. ۱- در این مدت بدون قصد قبلی به آن فکر کرده‌ام. ۲- هنگام فکر کردن به آن قادر بوده‌ام جلوی ناراحتی خودم را بگیرم. ۳- سعی کرده‌ام آن را از ذهنم پاک کنم. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیص (نسخه کودکان و نوجوانان)

پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیص (نسخه کودکان و نوجوانان)

تعداد سوالات: ۱۰۶ | فرمت: پی‌دی‌اف این سؤالات درباره احساسات و چیزهایی است که ممکن است گاهی در سال گذشته برای شما اتفاق افتاده باشد: ۱- در سال گذشته، آیا شما وقتی با گروهی از همسالانتان بودیـد، اغلـب خیلـی احسـاس نگرانی یا ناراحتی داشته‌اید؟ – بگویید مثلا در ناهارخوری مدرسه یا در مهمانی- ۲- آیا شما وقتی باید کاری را روبروی دیگـران انجـام مـی‌دادیـد، اغلـب خیلـی احسـاس نگرانی داشته‌اید؟ ۳- آیا زمانی بوده است که اغلب می‌خواستید د...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیص DPS (نسخه والدین)

پرسشنامه مقیاس پیش بینی تشخیص DPS (نسخه والدین)

تعداد سوالات: ۱۰۰ | فرمت: پی‌دی‌اف این سؤالات درباره احساساتی است که گاهی کودکان و نوجونان دارند و چیزهـایی اسـت کـه ممکـن اسـت در سـال گذشته برای آنها اتفاق افتاده باشد: ۱- در سال گذشته آیا اغلب بنظر می‌رسید، فرزندتان هنگام بودن با گروهی از کودکان نگران یـا ناراحت شده است؟ – بگویید مثلاً در ناهارخوری مدرسه یا در مهمانی – ۲- آیا اغلب بنظر می‌رسیده وقتی با افرادی است که بـه خـوبی آنهـا را نمـی‌شناسـد، نگـران و ناراحت شده ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس بازداری رفتاری گلدستون و پارکر (۲۰۰۵)

پرسشنامه مقیاس بازداری رفتاری گلدستون و پارکر (۲۰۰۵)

تعداد سوالات: ۱۶ | فرمت: پی‌دی‌اف هنگامی که وارد یک موقعیت اجتماعی تازه یا ناآشنا می‌شوید و یا وقتی که بـا افراد یا محیط‌های جدید روبرو می‌شوید چه می‌کنید؟ ۱- آیا معمولاً نسبت به محیط اطرافتان محتاط و گوش به زنگ می‌شوید؟ ۲- اگر فردی ناآشنا به شما نزدیک شود دستپاچه می‌شوید؟ ۳- معمولاً ساکت و کم‌حرف می‌شوید؟ *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS (1995)

پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس DASS (1995)

تعداد سوالات: ۴۲ | فرمت: پی‌دی‌اف لطفاً هر جمله را بخوانید، مشخص کنید هر جمله تا چه اندازه بیان کننـده وضـع شـما در هفتـه گذشـته بـوده اسـت. پاسخ‌های صحیح یا غلط وجود ندارد. روی هر جمله زیاد وقت نگذارید. با استفاده از مقیاس رتبه‌ای زیر، عدد مناسب را جلوی هر جمله بنویسید. ۱- کوچکترین و پیش پا افتاده‌ترین چیزها، مرا ناراحت و آشفته می‌کرد. ۲- به هیچ وجه نمی‌توانستم دست به کاری بزنم. ۳- احساس ضعف و بی‌حالی می‌کردم. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی ا...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال کانتر و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال کانتر و همکاران (۲۰۰۶)

تعداد سوالات: ۱۴ | فرمت: پی‌دی‌اف این بخش به بررسی چگونگی احساس شما اختصاص دارد. هر ماده را بخوانید و آنگاه با توجـه بـه احساسـی کـه در چند هفته گذشته داشتید در مربع روبروی هر گزینه علامت تیک بزنید. برای پاسخ دادن وقت زیـادی تلفـن نکنیـد: واکنش فوری شما نسبت به هر ماده، احتمالاً دقیقتر از پاسخی خواهد بود که با فکر زیاد همراه است. ۱- احساس تنیدگی یا از هم گسیختگی می‌کنم. ۲- احساس می‌کنم که انگار کم تحرک شده‌ام. ۳- هنوز از چیزهایی که قب...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس ارزیابی تفکر، زبان و ارتباطات (TLC) آندرسن و گروو

پرسشنامه مقیاس ارزیابی تفکر، زبان و ارتباطات (TLC) آندرسن و گروو

تعداد سوالات: ۱۸ | فرمت: پی‌دی‌اف ۱- فقر کلام Poverty of speech ۲- فقر محتوی Poverty of content ۳- بی‌راهه رفتن تفکر Derailment *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ۱۰,۰۰۰ ریال – اضافه‌کردن به سبد خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس ادراک کنترل ویز (۱۹۹۱)

پرسشنامه مقیاس ادراک کنترل ویز (۱۹۹۱)

تعداد سوالات: ۲۴ | فرمت: پی‌دی‌اف ۱- من میتوانم نمرات خوبی بگیرم اگر واقعاً کوشش کنم. ۲- من میتوانم در امتحانات مدرسه موفق شوم اگر سخت درس بخوانم. ۳- من میتوانم برای تکالیفم نمرات خوبی بگیرم اگر واقعاً روی آنها کار کنم. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ۱۰,۰۰۰ ریال – اضافه‌کردن به سبد خرید پرداخت ...

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس احساس خودکفایی کودکان ویلر و لد

پرسشنامه مقیاس احساس خودکفایی کودکان ویلر و لد

تعداد سوالات: ۲۲ | فرمت: پی‌دی‌اف دستورالعمل هر عبارت را با دقت بخوانید و جلوی پاسخی که به نظرتان درست است علامت ضربدر بگذارید: ۱- عده‌ای از بچه‌ها می‌خواهند یک بازی را شروع کنند، خواستن از آنها که شما را در بازی خود شرکت دهند، برایتـان خیلی‌سخت، سخت، آسان یا خیلی آسان است. ۲- عده‌ای از بچه‌ها در مورد اینکه چگونه یک بازی را انجام دهند بحث می‌کنند، گفـتن روش بـازی بـه آنهـا برایتـان خیلی‌سخت، سخت، آسان یا خیلی آسان است. ۳- عده‌ای از بچه‌ها مشغو...

ادامه مطلب

مجموعه آزمون های سرند شناختی

مجموعه آزمون های سرند شناختی

تعداد سوالات: ۹ | فرمت: پی‌دی‌اف حوزه‌های شناختی خورد اندازه‌گیری در این مجموعه آزمون عبارتند از: ۱- توجه ۲- حافظه ۳- قدرت سازندگی و … *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ۱۰,۰۰۰ ریال – اضافه‌کردن به سبد خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد ...

ادامه مطلب