پرسشنامه

پرسشنامه سبک اسنادی سلیگمن و همکاران

پرسشنامه سبک اسنادی سلیگمن و همکاران

تعداد سوالات: 140 | فرمت: پی‌دی‌اف سعی کنید خودتان را به طور فرضی در موقعیت‌های زیر تصور نمایید. آنگاه مشخص سازید چه عاملی می‌تواند علـت اصلی مسئله مطرح شده در آن موقعیت باشد. جـواب خودتـان را بـا زدن علامـت در عـدد مـورد نظـر در پاسـخنامه مشخص سازید. الف) آیا این عدم موفقیت شما بیشتر مربوط به خودتان می‌شود یا مربوط به شرایط، حوادث و افراد دیگر؟ 1- کاملاً مربوط به شرایط، حوادث و افراد دیگر است. 2- بیشتر مربوط به شرایط، حوادث و افراد ...

ادامه مطلب

پرسشنامه سازش یافتگی اجتماعی

پرسشنامه سازش یافتگی اجتماعی

تعداد سوالات: 74 | فرمت: پی‌دی‌اف 1- آیا در موقع عصبانیت میتوانید خود را کنترل کنید؟ 2- آیا تحسین افرادی که کارهای خوب انجام میدهند برای شما مشکل است؟ 3- آیا به خاطر آوردن نام اشخاصی که ملاقات میکنید برای شما آسان است؟ *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. 10,000 ریال – اضافه‌کردن به سبد خرید پرداخت ...

ادامه مطلب

پرسشنامه زمینه یابی ترس زینبارگ و بارلو

پرسشنامه زمینه یابی ترس زینبارگ و بارلو

تعداد سوالات: 51 | فرمت: پی‌دی‌اف لطفا با استفاده از مقیاس رتبه‌ای زیر، مشخص کنید هر یک از موضوعات زیر تا چـه میـزان در شـما تـرس ایجـاد می‌کند. با علامت ضربدر شدت ترس خود را مشخص کنید. 1- اشیای تیز 2- مسافرت با اتوبوس 3- اجساد جانداران *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. 10,000 ریال – اضافه‌کردن به سبد خرید پرداخت ...

ادامه مطلب

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود MBRQ

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود MBRQ

تعداد سوالات: 46 | فرمت: پی‌دی‌اف این پرسشنامه شامل تعدادی جمله درباره شیوه تفکر، احساس یا رفتار افراد است. مشخص کنید که هر جملـه تـا چـه حد در مورد شخص شما صادق است. برای کامل کردن پرسشنامه، هر جمله را با دقت بخوانید و مشـخص کنیـد کـه چقدر در مورد شخص شما صدق می‌کند. با استفاده از اعداد زیر، پاسخ خود را در کنار هر سؤال بنویسید. 1- قبل از این که بیرون بروم، همیشه به قیافه‌ام توجه می‌کنم. 2- دقت می‌کنم لباسی بخرم که خیلی بهم بیاد. 3- غالب ...

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای حمایت گرانه اجتماعی باررا (ISSB)

پرسشنامه رفتارهای حمایت گرانه اجتماعی باررا (ISSB)

تعداد سوالات: 40 | فرمت: پی‌دی‌اف در زیر اظهاراتی راجع به رفتارهایی که دیگران (مثلا یکی از نزدیکان یا دوستان) برای شما انجام داده‌اند ارائه شده‌انـد. لطفا هر یک از آنها را با دقت بخوانید و با علامت زدن در مربع مربوطه مشخص کنید کدام مورد در طی ۱۲ مـاه گذشته برای شما اتفاق افتاده و میزان آن چقدر بوده است. 1- در زمانی که دور بوده‌اید (مثلا ً در سفر) کسی مراقـل افـراد خـانواده شما بوده است. 2- درست در یک موقعیت و شرایط فشارزا (استرسزا) با...

ادامه مطلب

پرسشنامه راهنمای نیازها (تحصیلی) GNI گروال

پرسشنامه راهنمای نیازها (تحصیلی) GNI گروال

تعداد سوالات: 65 | فرمت: پی‌دی‌اف این پرسشنامه شامل فهرستی است از نیازها به راهنمایی‌هایی که دانش‌آموزان مؤسسات آموزشی احساس می‌کنند، ایـن نیازها در سؤالات گوناگون این پرسشنامه منعکس گردیده‌اند. هر یک از سؤالات را به دقت بخوانیـد و احساسـاتان را نسبت به هر یک از این نیازها بیان کنید. 1- من نیازمند راهنمایی در پرورش جسمانی هستم. 2- من نیازمند راهنمایی در القای علاقه به ورزش هستم. 3- من به راهنمایی در علاقمندی بیشتر در بازی‌های داخل سالن نیازم...

ادامه مطلب

پرسشنامه دست مسلط آنت

پرسشنامه دست مسلط آنت

تعداد سوالات: 12 | فرمت: پی‌دی‌اف 1- برای نوشتن نامه قلم را با کدام دست می‌گیرید؟ 2- برای پرتاب سنگ به سوی هدف از کدام دست استفاده می‌کنید؟ 3- هنگام بازی تنیس، راکت را با کدام دست می‌گیرید؟ *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. 10,000 ریال – اضافه‌کردن به سبد خرید پرداخت مورد به سبد ...

ادامه مطلب

پرسشنامه درجه بندی سازگاری در زندگی ماتئوس

پرسشنامه درجه بندی سازگاری در زندگی ماتئوس

تعداد سوالات: 6 | فرمت: پی‌دی‌اف معلوم کنید مشکلات شما در حوزه‌های ذیل چقدر تأثیر می‌گذارد. 1- کار – به خاطر مشکلاتم کارم دچار اختلال شده است. 2- مدیریت خانه (تمیز کـردن، مرتـب کـردن، خریـد، آشـپزی، مواظبت از بچه‌ها، پرداخت صـورت‌حسـاب) – بـه خـاطر مشکلاتم مدیریت خانه‌ام دچار اختلال شده است. *نکته: مطالب بالا تنها بخشی از پرسشنامه مربوطه می باشد. برای تهیه پرسشنامه به صورت کامل بر روی لینک خرید کلیک کنید. ...

ادامه مطلب

پرسشنامه خویشتن پنداری بک (SCT)

پرسشنامه خویشتن پنداری بک (SCT)

تعداد سوالات: 25 | فرمت: پی‌دی‌اف لطفاً در هر یک از صفات و خصوصیات که در زیر ارائه شده است خود را با دیگران مقایسه کـرده و مناسـب‌تـرین و دقیق‌ترین عبارات را علامت بزنید. 1- قیافه‌ام … الف) تقریباً از همه کسانی که میشناسم بهتر است. ب) از بیشتر کسانی که میشناسم بهتر است. ج) مثل بیشتر کسانی است که میشناسم. د) از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است. هـ) تقریباً از همه کسانی که میشناسم بدتر است. 2- معلوماتم … الف) تقریباً از همه ...

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان در روابط فردی با همسالان ویلر و لاد

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان در روابط فردی با همسالان ویلر و لاد

تعداد سوالات: 22 | فرمت: پی‌دی‌اف در هر سؤال شما باید از بچه‌های دیگر چیزی بخواهید، لطفاً بـا گذاشـتن علامـت ضـربدر (×) نشـان دهیـد کـه ایـن خواهش چقدر برای شما دشوار است، اگر پس از مثال باز هم در پاسخگویی سؤالی داشتید، بپرسید. 1- تعدادی از بچه‌ها می‌خواهند با هم بازی کنند چقـدر بـرای شـما دشوار است که از آنهـا بخواهیـد شـما را نیـز در بـازی شـرکت دهند؟ 2- تعدادی از بچه‌ها در مورد مقررات بازی جـر و بحـث مـی‌کننـد چقدر برای شما دشوار است ک...

ادامه مطلب