انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های جغرافیا » حاشیه نشینی و مشکلات آن در شهرهای ایران

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت:

6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک:

09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

حاشیه نشینی و مشکلات آن در شهرهای ایران

حاشیه نشینی و مشکلات آن در شهرهای ایران

حاشیه نشینی و مشکلات آن در شهرهای ایران

تعداد صفحات : ۷۵ | قابل ویرایش

شهرهای بزرگ آیین تمام نمای تضاد موجود در میان طبقات وگونه های اجتماعی می باشد یکی از معضلات مهم شهری که ریشه در تاریخ شهر نشینی داشته ودرابعاد اجتماعی – اقتصادی در سطح جهان مطرح بوده است ونیز پیامدهای سیاسی آن مشکلاتی رابرای دولتمردان به وجودآورده است، پدیده حاشیه نشینی اسکانهای غیر رسمی است که متناسب با وضعیت اقتصادی ، سطح توسعه یافتگی وشرایط جغرافیایی کشورها از ویژگی ها وشدت وضعف گوناگونی برخوردار می باشد.

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………. ۳

ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۴

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۵

سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۶

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۷

فصل دوم:مبانی نظری……………………………………………………………………………………………….. ۸

تعاریف حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………… ۹

زاغه نشینی و سکونت گاههای غیر رسمی…………………………………………………………………… ۱۲

پراکندگی جغرافیایی مکان های حاشیه نشین………………………………………………………………. ۱۴

چگونگی مسکن حاشیه نشینان …………………………………………………………………………………. ۱۴

ساختار جمعیتی مناطق حاشیه نشین…………………………………………………………………………… ۱۵

وضعیت بهداشتی و خدمات رفاهی حاشیه نشینان………………………………………………………… ۱۵

کیفیت فرهنگ و آموزش در جوامع حاشیه نشین…………………………………………………………… ۱۶

نحوه اشتغال و درآمد ساکنین مکان های حاشیه نشین…………………………………………………… ۱۷

نظریات حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………. ۱۸

سابقه حاشیه نشینی در جهان……………………………………………………………………………………. ۲۳

سابقه حاشیه نشینی در ایران…………………………………………………………………………………….. ۲۴

عوامل موثر در پیدایش و گسترش حاشیه نشینی………………………………………………………….. ۲۷

ویژگی های کالبدی-فیزیکی………………………………………………………………………………………. ۲۹

ویژگی های اجتماعی- اقتصادی…………………………………………………………………………………. ۳۰

سبب شناسی مسئله اسکان غیررسمی……………………………………………………………………….. ۳۲

علل عمده پیدایش حاشیه نشینی……………………………………………………………………………….. ۳۷

تأثیر حاشیه نشین ها برای تهدید امنیت اجتماعی…………………………………………………………. ۳۹

راهکارهای مناسب برای جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی………………………………………….. ۴۰

پیامدهای ویژه و بارز حاشیه نشینی…………………………………………………………………………….. ۴۲

راهکارهایی برای مدیریت شهری……………………………………………………………………………….. ۴۶

حاشیه نشینی در ایران……………………………………………………………………………………………… ۵۰

فصل سوم:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۵۲

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

فصل چهارم:یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۵۵

یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

فصل پنجم:نتیجه گیری،منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. ۶۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۶۷

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

مقدمه

شهرهای بزرگ آیین تمام نمای تضاد موجود در میان طبقات وگونه های اجتماعی می باشد یکی از معضلات مهم شهری که ریشه در تاریخ شهر نشینی داشته ودرابعاد اجتماعی – اقتصادی در سطح جهان مطرح بوده است ونیز پیامدهای سیاسی آن مشکلاتی رابرای دولتمردان به وجودآورده است، پدیده حاشیه نشینی اسکانهای غیر رسمی است که متناسب با وضعیت اقتصادی ، سطح توسعه یافتگی وشرایط جغرافیایی کشورها از ویژگی ها وشدت وضعف گوناگونی برخوردار می باشد.

اسکان غیر رسمی ازجمله پدیده های ناشی از شهر نشینی شتابان معاصر واز جلوه های بارز فقر شهری است که در شکلی برنامه ریزی نشده وخودروی در درون یا اطراف شهر ها ظاهر شده است . سکونتگاه های غیر رسمی با تجمعی از فشار کم در آمد وغالبا با مشاغل غیر رسمی ونازل وشیوه ای از شهر نشینی نا پایدار همراه اندوزمینه مناسبی برای بروز آسیب های اجتماعی به شمار می روند.

اسکان غیر رسمی ساکنان جدید شهر منجر به پیدایش ودوام حاشیه نشینی است که نه تنها متاثر ازتوانهای محیطی نواحی پیرامون چنین شهرهایی است ، بلکه بازتابی از سیستم اقتصادی جهانی است.

منابع و مآخذ

۱- احمدی پور ، زهرا ، حاشیه نشینی در بخش مرکزی کرج ، مجله رشد آموزش جغرافیا ، شماره ۳۸پاییز ۷۴

۲- پیران ، پرویز ، شهر نشینی شتابان وناهمگون ، ۱- مسکن ناهنجار ، مجله اطلاعاتسیاسی – اقتصادی ، سال دوم، شماره ۳

۳- پیران ، پرویز ، شهر نشینی شتابان وناهمگون ۲- مسکن نابهنجار ، مجله اطلاعات سیاسی و اقتاصدی ، سال دوم ، شماره ۴

۴- پیران ، پروزیر ، شهرنشینی شتابان وناهمگون ، ۹- آنالوک نشینی در تهران ، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، سال دوم ، شماره ۱۱

۵- حسامیان ، فرخ ، وابستگی وشهر نشینی ( مجموعه مقالات ) انتشارات گروه تحقیق مطالعات شهری و منطقه ای ۴ ، تهران ، ۱۳۵۸.

۶- حسامیان ، فرخ ودیگری ، شهرنشینی درایران ، انتشارات آگاه ، تهران ۱۳۶۳

۷- دراکاکیس اسمیت ، دیوید ، شهر در جهان سوم ، ترجمه حسین برادران رحیمی ، انتشارات واقفی ، مشهد ۱۳۷۴.

۸- زاهد زاهدانی ، سعدی ، حاشیه نشینی ، انتشارات دانشگاه شیراز ، شماره ۱۶۲۰ ، ۱۳۶۹

۹سازمان ملل متحد ، بقا درشهر ها ، قفر شهری وتوسعه شهری – برنامه اسکان ۲ ، کنفرانس ملل متحد

۱۰- شکویی ، حسین ، اندیشه های نودر فلسفه جغرافیایی انتشارات گیتاشناسی ، تهران ، ۱۳۷۵

۱۱- شکویی ، حسین ، حاشیه نشینان شهری ، انتشارات دانشگاه تبریز ، ۱۳۵۵

۱۲- شکویی ، حسین ، دیدگاه های نودر جغرافیایی شهری ، جلد ۱، انتشارات سمت ، تهران ۱۳۷۳

۱۳- شیعه ، اسماعیل ، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ، انتشارات دانشگاه علم وصنعت ، تهران ، ۱۳۷۵

۱۵- عابدین درکوش ، سعید ، در آمدی بر اقتصاد شهری ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۷۲

۱۶- مهرازان ، مهندسین مشاور ، طرح توسعه وعمران حوزه نفوذ شهر مشهد ( مطالعات وضع موجود) جلد۷، سازمان مسکن وشهرسازی خراسان ، ۱۳۶۸،ص ۶

۱۷- مشهدی زاده دهاقانی ، ناصر ، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران ، ۱۳۶۹

۱۸- دکتر صرافی ، مهاجرت داخلی ومدیریت شهری ، فصلنامه مدیریت شهری ، شماره ۱۰.

۷۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز