خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های روانشناسی » بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ جوانان

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ جوانان

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ جوانان

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر فرهنگ جوانان

تعداد صفحات : ۷۵ | قابل ویرایش

امروزه رسانه ها را یکی از ابزارهای مهم جلوگیری از استحاله در درون نظام می دانند و از آن جا که یکی از نقش های مهم رسانه آموزش می باشد، این ابزار سهم بسزایی در انتشار و آموزش صحیح الگوهای رفتاری، هنجاری و ارزش های پذیرفته شده در یک جامعه دارد.

فهرست

عنوان         شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه                                                                                                                                          ۲

۱-۲ بیان مسئله                                                                                                                                    ۴

۱-۳ سوالهای تحقیق                                                                                                                            ۵

۱-۳-۱ سؤال کلی                                                                                                                               ۵

۱-۳-۲ سؤال های جزئی                                                                                                                      ۵

۱-۴ ضرورت و اهمیت پژوهش                                                                                                             ۶

۱-۵ اهداف تحقیق                                                                                                                              ۷

۱-۵-۱ هدف کلی                                                                                                                              ۷

۱-۵-۲ هدف های جزئی                                                                                                                     ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه                                                                                                                                          ۹

۲-۲ پیشینه تحقیق                                                                                                                             ۱۱

۲-۳  تاثیر رسانه های جمعی بر سلامت رفتار                                                                                        ۱۲

۲-۴ جهانی شدن                                                                                                                              ۱۳

۲-۵ هویت                                                                                                                                       ۱۳

۲-۶ چارچوب نظری تحقیق                                                                                                               ۱۴

۲-۷ وضعیت اینترنت در جهان                                                                                                            ۱۹

۲-۸ نقش اینترنت در جهان آینده                                                                                                        ۱۹

۲-۹ وضعیت کنونی اینترنت در ایران                                                                                                   ۲۰

۲-۱۰ تاثیررسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان                                                                          ۲۱

۲-۱۱ چهارچوب نظری ومدل مفهومی                                                                                                ۲۲

۲-۱۲ رسانه ها و هویت                                                                                                                     ۲۳

۲-۱۳ ویژگی های رسانه های جمعی                                                                                                  ۲۳

۲-۱۴ تأثیر تصویر بر روان آدمی                                                                                                         ۲۸

۲-۱۵ تاثیر رسانه های جمعی بر انحرافات اجتماعی                                                                              ۳۷

۲-۱۶ نقش معجزه آسا رسانه های جمعی برای رسیدن برخی افراد به اهداف خود                                     ۳۸

۲-۱۷ تاثیر رسانه های جمعی بر انحرافات اجتماعی                                                                              ۳۸

۲-۱۸ نقش تلویزیون و ویدیو در بزهکاری                                                                                           ۴۰

۲-۱۹ تاثیر رادیو بر انحرافات اجتماعی                                                                                                ۴۱

۲-۲۰ رسانه های جمعی و هویت                                                                                                        ۴۲

۲-۲۱ فرضیه های تحقیق                                                                                                                   ۴۳

۲-۲۱-۱ فرضیه اصلی                                                                                                                       ۴۳

۲-۲۱-۲ فرضیه های فرعی                                                                                                                ۴۳

۲-۲۲ مدل تحقیق                                                                                                                             ۴۴

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه                                                                                                                                       ۴۶

۳-۲ روش تحقیق                                                                                                                              ۴۷

۳-۲-۱ تحقیقات بنیادی                                                                                                                    ۴۷

۳-۲-۲ تحقیقات کاربردی                                                                                                                ۴۷

۳-۲-۳  تحقیقات عملی                                                                                                                    ۴۷

۳-۲-۴ روش تحقیق در این پژوهش                                                                                                   ۴۸

۳-۳ ماهیت و روش پژوهش                                                                                                               ۴۸

۳-۳-۱ تحقیقات تاریخی                                                                                                                  ۴۸

۳-۳-۲ تحقیقات توصیفی                                                                                                                 ۴۸

۳-۳-۳ تحقیقات همبستگی                                                                                                               ۴۹

۳-۳-۴ تحقیقات علیّ                                                                                                                       ۴۹

۳-۳-۵  تحقیقات تجربی                                                                                                                   ۴۹

۳-۴  قلمرو تحقیق                                                                                                                             ۴۹

۳-۴-۱ قلمرو موضوعی                                                                                                                     ۴۹

۳-۴-۲ قلمرو مکانی                                                                                                                         ۴۹

۳-۴-۳ قلمرو زمانی                                                                                                                          ۴۹

۳-۵ جامعه آماری                                                                                                                             ۵۰

۳-۵-۱  روش نمونه گیری                                                                                                                 ۵۰

۳-۵-۲ نمونه گیری خوشه ای                                                                                                            ۵۰

۳-۵-۳ تعیین حجم نمونه                                                                                                                  ۵۱

۳-۷-۴ روش تعیین حجم نمونه                                                                                                          ۵۱

۳-۶  روش جمع آوری اطلاعات                                                                                                        ۵۱

۳-۶-۱ ابزارجمع آوری اطلاعات                                                                                                       ۵۲

۳-۶-۲ مقیاس لیکرت                                                                                                                       ۵۲

۳-۶-۳ روایی                                                                                                                                  ۵۲

۳-۶-۴ پایایی                                                                                                                                  ۵۳

۳-۷ طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق                                                                                          ۵۳

۳-۷-۱ آمار تحلیلی مورد استفاده                                                                                                       ۵۴

۳-۸ جدول مورگان                                                                                                                           ۵۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ تجزیه و تحلیل آماری                                                                                                                 ۵۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه گیری فرضیات                                                                                                                  ۶۱

۵-۲ پیشنهادات                                                                                                                                 ۶۲

۵-۲-۱ پیشنهادات برای تحقیقات بعدی                                                                                               ۶۲

۵-۳ محدودیتها                                                                                                                                ۶۲

۵-۳-۱محدودیت تحقیق                                                                                                                   ۶۲

منابع                                                                                                                                                     

پرسشنامه           

مقدمه

امروزه رسانه ها را یکی از ابزارهای مهم جلوگیری از استحاله در درون نظام می دانند و از آن جا که یکی از نقش های مهم رسانه آموزش می باشد، این ابزار سهم بسزایی در انتشار و آموزش صحیح الگوهای رفتاری، هنجاری و ارزش های پذیرفته شده در یک جامعه دارد. فرهنگ مجموعه رفتارها و شیوه های زندگی یک ملت است که یکی از راههای باورپذیری و پذیرش آن از طریق رسانه می باشد. رسانه با آموزش مناسب فرهنگ متناسب با معیارهای پذیرفته شده در جامعه میتواند الگوهای رفتاری اعضای جامعه را هدایت کند و در برابر هجمه های تبلیغاتی گوناگونی که با مبانی ارزشی، فکری جامعه در تعارض می باشند، الگوهای رفتاری و سبک زندگی جامعه را از خطر تغییر مصون بدارد(عزتی، ۱۳۸۷، ۶۷).

سبک زندگی همان شیوه ای است که افراد برای نحوه زندگی خود می پذیرند و باعث تمایز آنها از گروههای دیگر می شود، رسانه ها می توانند با برنامه سازی و تولید برنامه های مختلف الگوهای رفتاری جامعه را به سمتی که خود می خواهند هدایت کنند و منجر به تثبیت و یا تغییر در الگوهای رفتاری افراد جامعه شوند. رسانه می بایست در راستای شناسایی و شفاف سازی ارزش های جامعه دینی، انسانی و اخلاقی گام بردارد و از پیش آمدن وضعیتی که درآن ارزش ها و باورهای اصیل انسانی و اخلاقی رنگ و بوی فضیلت های کهنه و دمیده را به خود بگیرد جلوگیری کند. جلوگیری از کمرنگ نشان دادن حقایق که ممکن است جلوه ای از سانسور ناخواسته را با خود داشته باشد(همان).

مدیران حوزه فرهنگ می بایست به سان دیده بانانی باشند که تغییرات و تحولات لحظه به لحظه حوزه فرهنگ را رصد کنند و به تناسب تغییرات برنامه ریزی ها ی لازم را تعبیه و به اجرا درآورند. امروزه بسیاری از تغییرات در حوزه های دیگر تأثیرات خود را بر روی عرصه فرهنگی می گذارند. مانند اختراع ماهواره که در عرصه صنعتی اختراع بسیار جالبی بود اما همین اختراع بیشترین تأثیرات را بر حوزه فرهنگ گذاشت. از این رو متخصص بودن، توانمند ی و صلاحیت اخلاقی، انسانی و داشتن نگاه استراتژیکی به حوزه فرهنگ از ملزومات اصلی مدیران در حوزه فر هنگ می باشد(معرفت، ۱۳۸۹، ۱۹۰).

از زمانی که انسان در محیطی به نام«جامعه» ای بزرگ که از قوانین و قواعدی خاص پیروی می کند قرار گرفت، درگیر ساز و کارهایی شد که یا خود در شکل بخشیدن به آن نقش داشت و یا آنکه از دیگران تأثیر پذیرفت، همین تأثیر و تأثر سبب شد که زیربنای شخصیتی، روحی و فرهنگی او شکل بگیرد و چیزی به نام «فرهنگ» پدید. فرهنگ شامل همه باورها، آیین، رسوم و آدابی می شود که افراد به آن وابسته یا دلبسته اند. فرهنگ مقوله ای نیست که در زمانی کوتاه شکل بگیرد، بلکه فرآیندی است که به یک دوره زمانی طولانی نیاز دارد تا شکل و هیبت خاص خود را پیدا کند و در جامعه ای به عنوان یک امر و یا رفتار مورد قبول عموم مردم قرار گیرد و کم کم به عنوان جزئی از باورهای بنیانی اقشار یا ملتی محسوب شود. فرهنگ را می توان همانند موجودی دانست که نفس می کشد و حیات مند است و مثل هر موجودی زایش و مرگی دارد.

اما در جهان امروز که آداب و رسوم و یا باورها و اعتقادات از مهمترین مؤلفه های سازنده فرهنگهای بشری اند، محو نابود سازی آنها ظاهراً  براحتی میسر نیست، با خطر و چالش بزرگی بنام «رسانه » روبروست. تردیدی نیست که آداب و سنن؛ خصوصاً آن شاخه هایی که عامل پیوند و پیوستگی نسل ها و اقوام است پایه های قوی و چند هزار ساله در یک ملت دارند و حتی مردم در برخی از کشورها با پذیرش ادیان جدید کمتر نمادها، آداب و سنن خود را فراموش می کنند ، بلکه حداقل آن را در جامه تفکر جدید می آرایند و باصطلاح آن را به نوعی استحاله می کنند، نه آنکه کاملاً آن را از یاد ببرند، خصوصاً آدابی که گستره آن چند قوم و ملیت را به طور برابر در بر می گیرد دوام پذیری و استحکام آن بیشتر است و به همین علت زود از بین نمی روند و با گسترش آیین و باوری از خاطره ها زدوده نمی شود، البته این امر تا زمانی به قوت خود باقی است که ملتی برای نگهداری، دیرپائی و به پائی باورهای پیشینیان همت به خرج داده و نگذارد که داشته های گذشتگان به راحتی فراموش شود، اما چیزی که در عصر حاضر همین ستونهای محکم و قوی و ملی را دچار تزلزل و خدشه می سازد هجوم بی رویه شیوه ها و آدابی از زندگی است که توسط رسانه هاتی جمعی خصوصاً تلویزیون و روزنامه ها تبلیغ می شود(عنایتی، ۱۳۸۹،۵۶).

بیان مسئله

رسانه های جمعی (رادیو، تلویزیون، مجله، روزنامه و اینترنت) در جامعه امروز نقش اساسی ای بازی می کنند. این رسانه ها ابزارهایی هستند که از طریق آنها اطلاعات، مفاهیم و ایده ها به مخاطبان خاص و عام منتقل می شود. اطلاع رسانی درباره سلامت از طریق رسانه ها امری است بسیار پیچیده و تخصصی که در زمینه های مختلف قابل بررسی می باشد. مخاطبان این ابزار افراد متنوع در سنین مختلف از کودک تا بزرگسال و میانسال می باشد(قاسمی، ۱۳۸۹، ۷۹)

یکی از مسائل روان‌شناختی درباره رسانه های جمعی، هویت ناشناس کاربر است. هویت، واجد سه عنصر است: عنصر شخصی، فرهنگی و اجتماعی، که هر یک در تکوین شخصیت فرد نقش مهمی را ایفا می‌کنند. در مقایسه‌ها، هویت شخصی ویژگی بی‌همتای فرد را تشکیل می‌دهد و هویت اجتماعی در پیوند با گروه‌ها و اجتماعات مختلف قرار می‌گیرد. رسانه های جمعی صحنه فرهنگی و اجتماعی است که فرد خود را در موقعیت‌های متنوع نقش‌ها و سبک‌های زندگی قرار می‌دهد. در این فضای عمومی، مهارت فرهنگی جدیدی لازم است تا با تنظیمات نمادین بتوان بازی کرد (صادقی، ۱۳۸۴: ۸ ).

با امکانات و گزینه‌های فراونی که رسانه‌های جمعی در اختیار جوانان می‌گذارد، آنان دائماً با محرک‌های جدید و انواع مختلف رفتار آشنا می‌شوند. چنین فضایی هویت نامشخص و دائماً متحولی را می‌آفریند، خصوصاً برای نسلی که در مقایسه با نسل قبل با محرک‌های فراوانی مواجه است. همچنین از طریق رسانه‌های جمعی، افراد خط مفروض میان فضای عمومی و خصوصی را تجدید سازمان می‌کنند و این امکانی است که جوانان فعالانه از آن استفاده می‌کنند. جوان، به خصوص در دوران بلوغ که مرحله شکل‌گیری هویت اوست و همواره به دنبال کشف ارزش‌ها و درونی‌کردن آنها می‌باشد. رسانه های جمعی تأثیر بسیار عمیقی بر روی فرهنگ جوانان می گذارند بنابراین با بروز این مشکل در جامعه ما بر آن شدیم به بررسی این موضوع بپردازیم و تأثیر رسانه های جمعی را بر فرهنگ جوانان شهرستان قروه بسنجیم و به دنبال این سؤال هستیم که آیا بین رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جوانان رابطه معناداری وجود دارد؟

منابع فارسی:

 1. احمدی، علیرضا، ١٣٨٠، نگرشی بر بنیانهای نظری مدیریت سازمانهای رسانه ای، فصلنامه دانش مدیریت، شماره ۶۶
 2. بشیریه، زهرا، ١٣٧٩، جامعه شناسی چشم انداز: فرهنگ گذشته نگر و ساختار آینده نگر، فصلنامه کمال مدیریت، سال سوم، شماره ۸ و. ۹
 3. تافلر، فردریک، ۱۳۷۷، تلویزیون، مخاطب و نگرش نو، ترجمه علی قدسی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم ، شماره ۴
 4. تاجیک، غلامرضا،١٣٧۶، میزان گرایش نوجوانان به برنامه های تلویزیونی ماهواره ـ پایانامه کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران.
 5. جنکینز، مارگارد،١٣٨١، روانشناسی روابط ارتباط انسانی، ترجمه حمید رضا سهرابی، تهران، انتشارات رشد.
 6. جلالی، امیر، ۱۳۷۹، مجموعه مقالات بررسی مسائل مطبوعات جلد ۲ ، مرکز مطالعه و تحقیقات رسانه ها.
 7. شولت، پیتر، ۱۳۸۲، تحول انقلابی، ترجمه حمید الیاس، تهران انتشارات امیر کبیر.
 8. صلواتی، مهدی، ۱۳۸۶، دغدغه گذران اوقات فراقت روزنامه همشهری شماره ۲۷۸۵.
 9. صادقی، سیران، ۱۳۸۴، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی تهران انتشارات اطلاعات
 • عبداللهی، محمد،١٣٧۵، تاثیر ماهواره بر بروز مشکلات شخصیتی پایانامه کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رود هن.
 • عدالتی، شاهین، ۱۳۸۸، روانشناسی رشد، تهران، انتشارات اطلاعات.
 • عطایی، حمیدرضا، ۱۳۸۸، روانشناسی رشد در دوره نوجوانی مولانا اصفهان.
 • عزتی، سیروس، ۱۳۸۷، بررسی سیاسی و اجتماعی وسایل ارتباط جمعی پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 • عنایتی، سید حامد، ۱۳۸۹، جامعه شناسی کشورهای جهان سوم و نابرابری و توسعه ترجمه جواد ظهوریان مشهد آستان قدس رضوی
 • معرفت، هادی، ۱۳۸۹، انتقال ارزشی از طریق برنامه های تلویزیون ایران پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رودهن.
 • قاسمی، ابراهیم، ۱۳۸۹، رشد اجتماعی برای جوانان و خانواده ها، تهران انتشارات اولیا و مربیان.
 • قاسم خانی، معین، ۱۳۸۸، تنفسی به سوی آزادی روزنامه همشهری شماره ۲۷۶۵.
 • هاشمی، مریم، ۱۳۸۷، تغییر در قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره روزنامه همشهری شماره ۲۷۷۹.
 • گیدنز، جوزف، ١٣٧٨، جریان المللی اطلاعات گزارش تحلیل جهانی، ترجمه یونس شکر خواه، مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • کاستلز، کاترین، ١٣٨٠، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران، انتشارات اطلاعات.

منابع انگلیسی:

 1. Akl,E.A.,et al. (2006).Why You Are Draining Your Brain? Factors Underlying Decisions of Graduating Lebanese Medical Students to Migrate. Social Science & Medicine, In Press.
 2. M., F. Docquier and H. Rapoport.( 2003). Brain Drain and LDCs’ Growth: Winners and Losers. IZA DP. 819.
 3. Davenport, S.( 2004). Panic and panacea: brain drain and science and technology human capital policy. Research Policy. 33.
 4. Gerbner G. ,Gross L. , Morgan M. , and Signorielli N. (1986) . Perspectives On Media Effects. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum Publications.
 5. Gerbner G. ,Gross L. , Morgan M. , and Signorielli N. (1994). Growing up with Television : The Cultivation Perspective . Media Effects In Theory and Research , 17/ 41.
 6. Hansen W.( 2004). The Brain Drain – Emigration Flows for Qualified Scientists. Part 2: Defining Brain Drain. Maastricht: UNU-MERIT.
 7. Helou M.( 1995). Contingency Planning for Systems Evolution after Crisis: Reconstructive Brain Drain Policy- Oriented Implications — The Case of Lebanon, 1975–۱۹۹۴″. Journal of Contingencies and Crisis Management. 3 .
 8. Inkson K. , Carr S.C. , Edwards M. , Thorn K., Jackson D., Allfree N. & Hooks J.( 2004) . From Brain Drain toTalent Flow: Views of Kiwi Expatriates. University of Auckland Business Review, 6/2.
 9. Lee E. S. (1966). A Theory of Migration. Demography, 1 / 3.
 10. Lucas E.B.(2004). International Migration to the High Income Countries: Some Consequences for Economic Development in the Sending Countries. Boston University Journal ,
 11. Mullan F. (2005) . The Metrics of the Physician Brain Drain. New England Journal of Medicine , 353/17.
 12. Nunn A.( 2005). Academic and Skilled Migration to the UK and its Impacts on Africa. Report to the AUT and NATFHE.
 13. Ozden C.( 2006). Brain Drain in Middle East and North Africa –The Patterns Under The Surface. Population Division Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, Beirut .
 14. Ozden C. & Schiff M.( 2006). International Migration, Remittances and the Brain Drain. A co-publication of the World Bank and Palgrave Mackmillan, Washington DC.
 15. Severin W. J. & Tankard J. (1992). Communication Theoriesin : Origins, Methods and Uses in Mass Media , New York , Longman Press.
 16. Shrum L.J.(1996). Psychological Processes Underlying Cultivation Effects , Human Communication Research , 32/6.
 17. Stark O.( 2004). Rethinking the Brain Drain. World Development ,
 18. Stilwell B.(2004) . Migration of Health –Care Workers From Developing Countries : Strategic Approaches to its Management. Bulletin of the World Health Organization , 82/8.
 19. Zweig D.(2006). Competing for Talent: China’s Strategies to Reverse the Brain Drain. International Labour Review, 145/1-2.
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز