خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
خانه » پایان نامه های علوم انسانی » پایان نامه های علوم اجتماعی » بررسی عوامل موثر بر نگرش دینی مثبت و منفی در تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه پیام نور

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

بررسی عوامل موثر بر نگرش دینی مثبت و منفی در تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه پیام نور

بررسی عوامل موثر بر نگرش دینی مثبت و منفی در تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه پیام نور

بررسی عوامل موثر بر نگرش دینی مثبت و منفی در تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات : ۱۰۸ | قابل ویرایش

نگرش دینی ، مجموعه ای از اعتقادات ، احساسات و اعمال فردی یا جمعی است که حول مفهوم حقیقت غائی را می توان بر حسب تفاوت ادیان با یکدیگر ، واحد یا متکثر ، مشخص یا نا مشخص ، الوهی یا غیر الوهی و نظیر آن تلقی کرد ،  به هر نوع ایمانی که هر کس  نوعی گرایش برای باور داشتن به آن احساس کند حتی اگر قابل اثبات یا تکذیب نباشد حقانیت و اعتبارمیبخشد ، بعد اعتقادی یا باورهای دینی عبارتند از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن  دین بدانها اعتقاد داشته باشند.

فـهـرست مـطالـب

عنوان                                              صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق………………………….. ۱

مقدمه……………………………………….. ۲

بیان مسأله…………………………………… ۳

اهداف پژوهش………………………………….. ۳

فرضیات تحقیق…………………………………. ۴

متغییرهای پژوهش………………………………. ۴

تعاریف نظری متغییرها………………………….. ۵

تعاریف عملی متغییرها………………………….. ۷

فصل دوم: پیشینه تحقیق…………………………. ۸

پیشینه تحقیق…………………………………. ۹

فصل سوم:ادبیات تحقیق ………………………… ۱۲

تعریف و تشریح مفاهیم اصلی…………………….. ۱۳

ویژگی های تفکر ا نتقادی………………………. ۳۴

ویژگی های متفکران منتقد………………………. ۳۶

ویژگی های تفکر ا نتقادی………………………. ۳۷

مهارتهای تفکر ا نتقادی از نظر فاسیون…………… ۳۸

صفات متفکران ا نتقادی………………………… ۳۹

ویژگی های یاددهی و یادگیری در آموزش تفکر ا نتقادی.. ۴۰

مهارت های ویژه در تفکر ا نتقادی……………….. ۴۴

ابعاد شناختی و عاطفی تفکر ا نتقادی  …………… ۵۱

مراحل تفکر ا نتقادی………………………….. ۵۵

پیشینه دین درتاریخ…………………………… ۵۷

فصل چهارم : روش تحقیق………………………… ۶۱

روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات………………… ۶۲

جامعه آماری…………………………………. ۶۲

نمونه آماری (حجم نمونه) و روش نمونه گیری……….. ۶۲

ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………. ۶۳

روایی و پایایی………………………………. ۶۳

شواهد اعتبار………………………………… ۶۳

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………… ۶۵

فصل پنجم : یافته های تحقیق……………………. ۶۶

یافته های آماری شرکت کنندگان در تحقیق …………. ۶۷

سن شرکت کنندگان……………………………… ۶۷

رشته تحصیلی شرکت کنندگان……………………… ۶۹

وضعیت تأهل شرکت کنندگان………………………. ۷۱

جنس شرکت کنندگان…………………………….. ۷۳

سوال اول……………………………………. ۷۵

سوال دوم……………………………………. ۷۶

سوال سوم……………………………………. ۷۸

سوال چهارم…………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

سوال پنجم…………………………………… ۸۲

سوال ششم……………………………………. ۸۳

سوال هفتم…………………………………… ۸۴

سوال هشتم…………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

سوال نهم………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

سوال دهم………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

سوال یازدهم………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

سوال دوازدهم………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

سوال سیزدهم…………………………………………………………………………………………………………………۹۵

سوال چهاردهم………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

سوال پانزدهم…………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

سوال شانزدهم …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

فصل ششم : نتیجه گیری ، منابع و مآخذ………………………………………………………………………………۱۰۳

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

پیشنهاد به محقق آینده……………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

مقدمه

نگرش دینی ، مجموعه ای از اعتقادات ، احساسات و اعمال فردی یا جمعی است که حول مفهوم حقیقت غائی را می توان بر حسب تفاوت ادیان با یکدیگر ، واحد یا متکثر ، مشخص یا نا مشخص ، الوهی یا غیر الوهی و نظیر آن تلقی کرد ،  به هر نوع ایمانی که هر کس  نوعی گرایش برای باور داشتن به آن احساس کند حتی اگر قابل اثبات یا تکذیب نباشد حقانیت و اعتبارمیبخشد ، بعد اعتقادی یا باورهای دینی عبارتند از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن  دین بدانها اعتقاد داشته باشند .

      نگرش دینی مثبت : اولاًدینداری همراه است با مجموعه ای از نگرش ها ، اعتقادات  و

محوری ترین اعتقادات در این زمینه اعتقاد به وجود خداوند ، نقش خداوند در هستی و وحدانیت

خداوند است. دوم این که هر دینی با مناسکی ( فردی – اجتماعی ) همراه است و در مورد اسلام

انجام فریضه نماز یکی از محورهای مهم در دینداری است .

     نگرش دینی منفی : بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل فکری و سستی معتقدات

مذهبی و عصیان و بی بند و باری در مورد مسئولیت ها و مقررات اخلاقی و مذهبی ، گرچه این

بی علاقگی و سستی از محدودۀ دین و مسائل مذهبی گذشته و مظاهر ناگوار آن در همۀ شئوون و

آداب و مسائل ریز و درشت و سهل و خطیر زندگی فردی و اجتماعی نیز کاملاً به چشم می خورد ولی آنچه که در این میان در درجۀ اول اهمیت قرار گرفته و به عنوان کانون اصلی می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد موضوع ضعف ایمان و فقدان حس مسئولیت در مورد معتقدات و مقررات مذهبی می باشد .

     تفکر : فعالیتی است ذهنی ، شکلی است از پردازش اطلاعات شناختی ، بهره گیری از ادراکات، مفاهیم ، نمادها وتصاویر ذهنی .

      انتقاد : عمل نشان دادن خوبی ها و بدی های چیزی ، عیب جویی ، خرده گیری ، سره کردن ، به گزینی پالودن ، بررسی .

      تفکر انتقادی : در تمامی تعاریف رسمی ، تفکر انتقادی به عنوان کاربرد عمدی مهارتهای

سطح بالا و عقلانی تجزیه تحلیل و ترکیب ، تشخیص شکل و حل مسأله و استنتاج و ارزشیابی در نظر گرفته می شود.

منابع و مأخذ

 ۱)سبحانی ، جعفر و محمدرضایی ، محمد ، ( ۱۳۸۷ ) ، اندیشه اسلامی ۲ ، قم ، دفتر نشر معارف.

۲)هیک ، جان ،  (۱۳۷۲ ) ، فلسفۀ دین ، تهران ، انتشارات بین المللی الهدی.

۳)عمید زنجانی ، عباسعلی ؛ ( ۱۳۵۴ ) ، پیوند مذهب و انسان ، انتشارات برهان .

۴) مصفا ، محمد جعفر؛ ( ۱۳۸۶ ) ، انسان در اسارت فکر، تهران ، ناشر پریشان .

۵) سراج زاده ، حسین ؛ دینداری نسل های قدیم و جدید ، فرهنگ و پژوهش ، شمارۀ ۱۵۸ .

۶) محمد رضایی ، محمد ؛ نقد :”عقل واعتقاد دینی” . قبسات ، شمارۀ ۲۳ .

 ۷) حسینی ، مالک ؛ عقل و اعتقاد دینی ، نمایه پژوهش ، شمارۀ ۹۸ .

۸) نویدی ، احمد و عبداللهی ، حسین ؛ ( ۱۳۸۰ ) ، بررسی رابطۀ بین افسردگی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی ، تهران ، فصلنامۀ تعلیم و تربیت ، شمارۀ ۲ .

۹)علی محمدپور ، رضا و حسینی ، سید حمزه و جلالی ، حسین و آزاد بخت ، محمد ؛ مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، شمارۀ ۶۶ .

۱۰) مرادیان ، فیض الله ؛ ( ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳ ) ، ( بررسی نگرش دینی دانشجویان ( مطالعۀ موردی : دانشجویان مقطع کارشناسی و بالاتر دانشکدۀ علوم انسانی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکدۀ علوم پایه دانشگاه دولتی تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳ ) ، پایان نامۀ کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات .

۱۱) ایپکچی ، مرجان ؛ ( ۱۳۸۶ – ۱۳۸۵ ) ، ( بررسی ارتباط بین دلزدگی زناشویی با

     ویژگیهای شخصیتی و عمل به باورهای دینی  ) ، پایان نامۀ کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم              تحقیقات .

     ۱۲) بلندهمتان ، کیوان ؛ ( ۱۳۸۷ ) ، ( زمینه های نظری و عملی در تربیت دینی بر مبنای

فلسفۀ دین ویلیام جیمز ) ، پایان نامۀ دکتری ، دانشگاه جهاد دانشگاهی دانشکدۀ تربیت معلم .

     ۱۳) محمدی احمد آبادی ، ناصر؛ ( ۱۳۸۱ ) ، ( تربیت دینی از دیدگاه کالت ومطهری ) ،

پایان نامۀ کارشناسی ارشد ، دانشگاه جهاد دانشگاهی دانشکدۀ علوم تربیتی .

     ۱۴) اسلامی ، محسن ؛ ( ۱۳۸۲ ) ، ( ارائه الگویی برای طراحی و اجرایی برنامۀ خواندن

انتقادی و بررسی اثر بر تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی  ) ، پایان نامۀ دکتری ، دانشگاه

جهاد دانشگاهی دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی .

     ۱۵) علیپور ، وحید ؛ ( ۱۳۸۳ ) ، ( بررسی تناسب محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دورۀ

راهنمایی با پرورش مهارتهای تفکر انتقادی ) ، پایان نامۀ کارشناسی ارشد ، دانشگاه

جهاد دانشگاهی .

  ۱۶ )خوانساری،(۱۳۷۲)، گروه آموزشی روانشناسی تربیتی جایگاه تفکر انتقادی در آموزه‌های دینی ( قرآن، روایات، متون ) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه جهاد دانشگاهی.

   ۱۷) محمدزاده ، مژده ؛ ( ۱۳۸۷ ) ، ( رابطۀ تفکر انتقادی و انگیزش پیشرفت ) ، پایان نامۀ

کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد .

    ۱۸) حریری ، محمد یوسف ؛ ( ۱۳۷۸ ) ، فرهنگ اصطلاحات قرآنی ، قم ، انتشارات هجرت .

    ۱۹) دهخدا ،علی اکبر ؛ ( ۱۳۵۱ ) ، لغت نامۀ دهخدا ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران .

    ۲۰) معین ، محمد ؛ ( ۱۳۸۰ ) ، فرهنگ فارسی ، تهران ، نشر سرایش .

    ۲۱) دکتر انوری ، حسن ؛ ( ۱۳۸۲ ) ، فرهنگ فشردۀ سخن ، تهران ، انتشارات سخن .

    ۲۲) عمید ، حسن ؛ فرهنگ نو ، تهران ، ناشر کتابفروشی ابن سینا .

    ۲۳) آژنگ ، نصرالله ؛ ( ۱۳۸۱ ) ، گنجینۀ لغات فرهنگی فارسی به فارسی ، تهران ،

انتشارات گنجینه.

۱۰۸,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز