خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعیه سایت

سلام خدمت شما کاربران گرامی، دوستانی که تمایلی به پرداخت اینترنتی مبلغ فایل ها ندارند، می توانند مبلغ فایل را به شماره کارت زیر، کارت به کارت کرده و نام فایل موردنظر و کد رهگیری را به شماره های زیر پیامک و یا از طریق تلگرام ارسال کنند تا فایل از طریق ایمیل یا تلگرام (به درخواست شما) برای شما ارسال شود.

شماره کارت: 6037997225225383 - بانک ملی به نام سید محمد علوی

شماره تماس و پیامک: 09176858460 (سید محمد علوی - تلگرام)

با تشکر - مدیریت سایت

بررسی ارتباطات بین کارکنان سازمان

بررسی ارتباطات بین کارکنان سازمان

بررسی ارتباطات بین کارکنان سازمان

تعداد صفحات : ۴۶ | قابل ویرایش

وجود ارتباطات موثر وصحیح دربین کارکنان سازمان، همواره یکی از اجزای مهم در توفیق سازمان به شمار آمده است.

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                                                    صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

تعریف ارتباط…………………………………………………………………………………………………………… ۶

فراگرد ارتباطات و عناصر اصلی آن…………………………………………………………………………….. ۷

موانع بر سر راه ارتباط اثربخش…………………………………………………………………………………… ۹

جایگاه رهبری در بازی ارتباطات…………………………………………………………………………………. ۱۱

چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان……………………………………………………………………. ۱۳

ارتباط در سازمان…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

انواع ارتباط در سازمان…………………………………………………………………………………………….. ۱۶

انتخاب بهتربن نوع ارتباط…………………………………………………………………………………………. ۱۷

محدودیت ارتباط در سازمان……………………………………………………………………………………… ۱۸

انواع مهارت های ارتباطی…………………………………………………………………………………………. ۲۱

معیارهای بازخورد اطلاعات و آگاهی از نتایج ارتباطات…………………………………………………… ۲۸

ویژگی های یک ارتباط سازمانی خوب…………………………………………………………………………. ۳۱

نقش و اهمیت ارتباطات……………………………………………………………………………………………. ۳۵

هدف ارتباطات در سازمان………………………………………………………………………………………… ۳۷

ارتباط در محیط داخلی سازمان…………………………………………………………………………………. ۳۷

اهمیت توانمندسازی کارکنان در سازمان ها………………………………………………………………… ۳۸

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

مقدمه

وجود ارتباطات موثر وصحیح دربین کارکنان سازمان، همواره یکی از اجزای مهم در توفیق سازمان به شمار آمده است. تجربه ثابت کرده است که اگر ارتباطات صحیحی در سازمان برقرارنباشد گردش امور مختل و کار ها آشفته می شوند. بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان، مدیر قادر نخواهد بود وظایفش را به نحو مطلوبی به انجام رساند.

ارتباط تار و پود سازمان را به هم پیوند داده و موجب یکپارچگی و وحدت سازمان می‌گردد، مسوولیت ایجاد ارتباطات درست در سازمان به عهده مدیریت است ومنظوراز مدیریت، کلیه سطوح، از مقامات بالا تا مراتب پایین سازمانی است ازاین‌رو مدیریت ها باید از کم و کیف فرآیند ارتباط آگاه بوده و نحوه برقراری ارتباط موثر رابدانند که خوشبختانه با همه پیچیدگی هایی که در رفتار آدمی مشاهده می شود و نیز با همه بی‌اعتمادی هایی که در زمینه پیش بینی نتایج ارتباط وجود دارد، می توان موجباتی را فراهم کرد تا ارسال و دریافت پیام، روشن تر، دقیق تر و صحیح تر انجام ‌گیرد؛ بنابراین در این مقاله ما نگاهی به برخی از مواردی که در مورد ارتباط اثر بخش مطرح هستند داریم.

ارتباطات یکی از مهمترین ابزارهای جامعه متمدن می باشد و می توان گفت که ارتباطات مهمترین عامل توسعه و تعالی انسانی است. به عبارت دیگر ارتباطات برای موفقیت یک انسان امری حیاتی می باشد. همانطور که ارتباطات برای انسان امری حیاتی است برای انجام عملیات یک سازمان، یا به عبارت بهتر برای شکل گیری و بقای سازمان نیز حیاتی می باشد.

هربرت سایمون می گوید:بدون ارتباطات، سازمانی وجود نخواهد داشت و به همین علت می توان گفتامکان تاثیر گروه بر رفتار فرد نیز غیر ممکن خواهد بود.

.ارتباطات تار و پود سازمان را به هم پیوند می زنند و موجب وحدت و یکپارچگی سازمان می شوند. وظیفه ایجاد ارتباطات صحیح در سازمان به عهده مدیریت است. مدیران از طریق ارتباطات هماهنگی ایجاد نموده،کارکنان را هدایت می کنند، برنامه ریزی و کنترل را انجام می دهند. همانطور که ارتباطات مهمترین عامل پدیدار شدن سازمان ها هستند عامل تداوم بخش حیات آن نیز می باشند.

منابع و مآخذ

-۱ دنیس، تی جف/ سیندیا دی اسکات مهارتهای مدیریت برتر، توانمندسازی کارکنان زمینه ای برای مدیریت توانمند، مترجم: دکتر بهزاد رمضانی، نشر دایره، ۱۳۷۷

-۲ گیز لاهاگمن، انگیزش ومدیریت تحول، مترجم: علی محمد گودرزی، نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۰

-۳ حبیبا … دعائی، مدیریت منابع ا نسانی، نشر دانشگاه فردوسی مشهد ، ۱۳۷۷

-۴ بلانچارد، کارلوس و راندولف، مدیریت تواناسازی کارکنان، مترجم: دکتر مهدی ایران نژاد، نشر مدیران، ۱۳۸۱

-۵ رک رون تری، چک لیست مدیران، مترجم: عباس دهقانی، نشر پیکان، ۱۳۸۲ ۱۵۵ ،۱۳۲ ,۱۲۹ , -۶ مجله تدبیر، شماره ۱۲

۱- الوانی، مهدی – مدیدیت عمومی – تهران: نی ۱۳۷۰

۲- ساعتچی، محمود – روان شناسی در کار ، سازمان و مدیریت – تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ۱۳۶۹

۳- جمعی از اساتید مدیریت – ارتباطات سازمانی – تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ۱۳۷۸

۴- علی آبادی، خدیجه – مقدمات تکنولوژی – تهران: پیام نور ۱۳۶۸

۵- علاقه بند، علی- مقدمات مدیریت آموزشی – تهران: بعثت ۱۳۷۳

۶- علاقه بند، علی – مدیریت عمومی – تهران: دوران ۱۳۷۵

۱ –رابینز،استیفنپی ( ۱۳۷۸)مبانیرفتارسازمانی،ترجمهعلیپارسائیانوسیدمحمداعرابی،چ۱۶،تهران،دفترپژوهشهایفرهنگی

۲ –فیضی،طاهره (۱۳۸۳)،مبانیسازمانومدیریت،تهران،دانشگاهپیامنور

۳ –کونتز،هرولدواودانل،سیریل (۱۳۷۴)اصولمدیریت،ترجمهمحمد علی طوسی و سید امین الله علوی و علی اکبر فرهنگی و اکبر مهدویان، ج۲، تهران ،مرکز آموزش مدیریت دولتی

۴ –هال،ریچارداچ (۱۳۷۶)،سازمان (ساختار،فرایندورهآوردها)،ترجمهدکترعلیپارسائیانوسیدمحمداعرابی،چ ۲ ،تهران،دفترپژوهشهایفرهنگی

۵ –علاقهبند ، دکتر علی (۱۳۷۹)،مقدمات مدیریت آموزشی، تهران ،دانشگاه پیام نور

۶ –اقتداری،دکترعلیمحمد (۱۳۷۴ ) ،سازمانومدیریت(سیستمورفتارسازمانی )،چ ۲۸ ،تهراننورحکمت

۷- رضائیان ، دکتر علی (۱۳۷۰) ،اصول مدیریت،چ۲ –تهران،مطبوعات

۸ –چاپمن،پروفسرالوود (۱۳۸۱)، رهبری ، ترجمه دکتر بهزاد رمضانی ، تهران ، نشر دایره

۹–جمعیازاساتیدمدیریت،«ارتباطسازمانی(مجموعهمقالات)»–مقاله«ماهیت،اهمیتوموانعارتباطسازمانی»هوشنگکوکلان،تهرانمرکزآموزشومدیریتدولتی،۱۳۷۸

۱۰- میر سپاسی، ناصر «نگرش راهبردی به نقش روابط عمومی در سازمانها» تدبیر ۹۲ ،خرداد ۱۳۷۸

۱۱ –رشیدپور،ابراهیم،ارتباطوتکنولوژیآموزشی،زمستان ۱۳۵۵

۱۲ –فریبرزموسویمدنی،استادیاردانشگاهالزهرا(س) ،مدیرگروهفناوریاطلاعاتدانشگاهالزهرا(س)

الهی، ش.، و حیدری، ب.، ۱۳۸۴، مدیریت ارتباط با مشتری، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، تهران.

۲) پرهیزی گشتی، ۱۳۸۰، بازاریابی مبتنی بر رابطه، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره ۱۳، صفحه ۳۵.)

۳) عبدالوند، م.ع.، ۱۳۸۰، بازاریابی رابطه‌مند، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره ۸، صفحه ۳۴.

۴) مومنی مصطفی ،۱۳۸۴،مدیریت آینده ،ماهنامه تخصصی بازاریابی ،شماره ۴۹ ،صفحه ۴۷

۴۶,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک گذاری مطلب

معادله امنیتی *

تمامی حقوق این سایت، متعلق به وبسایت "خرید فایل" می باشد. - طراحی شده توسط پارس تمز