پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه بررسی و مقایسه عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات : ۹۲ | قابل ویرایش مقدمه مطالعه و تحقیق در مورد ویژگی های شخصیتی در حقیقت قدیمیترین تحقیقات در روانشناسی ورزش است ، تحقیق در این زمینه از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ روانشناسی ورزش را تحت نفوذ خود داشت و از آن به بعد نیز هم چنان از اهمیّت زیادی برخوردار است. (نوابی نژاد ، ۱۳۷۵) از اهداف مهم تربیت بدنی و علوم ورزش که یکی از شاخه های مهم تعلیم و تربیت محسوب می گردد.ریست بهتر انسان در راستای تقویت ابعاد وجودی خویش می باشد و در همین جهت...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی شخصیت و سبک های دفاعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی شخصیت و سبک های دفاعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات : ۱۱۱ | قابل ویرایش فهرست عنوان ………………………………………………………………………………….صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………۱ فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱ :مقدمه ……&#...

ادامه مطلب

پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

پایان نامه مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

تعداد صفحات : ۹۷ | قابل ویرایش مقدمه تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به این امر اختصاص می دهند. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی، در دین مقدس اسلام نیز برای نیل به این هدف، دستورات صریحی بیان شده است. مسلماً یکی از ابزارها برای توان مند کردن شخص، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

تعداد صفحات : ۱۰۳ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان   صفحه فصل اول کلیات و مقدمه     ۱-۱ مقدمه ……………………………………………………… ۳ ۱-۲ بیان مسئله …………………………………………………… ۴ ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………… ۵ ۱-۴ اهداف تحقیق ………………………………………………… ۶ ۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق ……………………………………… ۶ ۱-۶ متغیرهای تحقیق ……………………………………………… ۷ ۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی ………………………………………… ۸ فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه های نظری ...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی سلامت روان و امید به زندگی در بین دانشجویان تحت پوشش و دانشجویان عادی

پایان نامه بررسی سلامت روان و امید به زندگی در بین دانشجویان تحت پوشش و دانشجویان عادی

تعداد صفحات : ۹۱ | قابل ویرایش چکیده پژوهش حاضر به بررسی سلامت روان و امید به زندگی در بین دانشجویان تحت پوشش و دانشجویان عادی  پرداخته است. نمونه آماری پژوهش ۱۰۰ نفر) ۵۰ نفر دانشجویان تحت پوشش و ۵۰ نفر بین دانشجویان عادی) بود که به روش تصادفی خوشه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم گردید. برای گردآوری داده ها، از پرسش‌نامه امیدواری میلر استفاده شد که ضریب پایایی آن به شیوه آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیتی نئو بر بیماران دیالیزی در بیمارستان

پایان نامه بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیتی نئو بر بیماران دیالیزی در بیمارستان

تعداد صفحات : ۶۶ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان ………………………………………………………………………………………………………………صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………۵ فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱: مقدمه………&...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات : ۶۳ | قابل ویرایش فهرست فصل اول : مقدمه سازگاری اجتماعی بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش اهدف جزیی هدف کلی فصل دوم : ادبیات تحقیق فصل سوم:  /  روش شناسی روش تحقیق جامعه آماری نمونه و روش نمونه گیری گرده آوری داده ها روش تجزیه و تحلیل فصل چهارم : سوالات تحقیق آمار توصیفی جدول ها فصل پنجم :  / بحث و نتیجه گیری نتیجه گیری از سؤالات تحقیق : پیشنهادات محدودیت های پژوهش منابع مقدمه افراد بخش عمده ای از هوش هیجانی خود ر...

ادامه مطلب

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان

تعداد صفحات : ۱۰۱ | قابل ویرایش فهرست عنوان ………………………………………………………………………………………………………………..صفحه چکیده …………………………………………………………………………………………………………………….۸ فصل اول:طرح تحقیق ۱-۱: مقدمه ……………………………..…………………...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رابطه کنارآمدن با مشکلات و ارزیابی کنترل خود در نوجوانان

پایان نامه بررسی رابطه کنارآمدن با مشکلات و ارزیابی کنترل خود در نوجوانان

تعداد صفحات : ۸۹ | قابل ویرایش چکیده هدف از پژوهش به‌ منظور بررسی رابطه کنار آمدن با مشکلات و ارزیابی کنترل خود در نوجوانان شهرستان لامرد انجام‌ گرفت‌. هدف این‌ پژوهش‌، یافتن‌ اطلاعاتی‌ در مورد الگوهای‌ رفتاری‌ دانش آموزان به‌ هنگام‌ کنار آمدن‌ با تنیدگی‌ و نیز تبیین‌ اثر‌ منابع‌ تنش­زای‌ دانش اموزان در پاسخ‌های‌ شناختی‌، عاطفی‌، رفتاری،‌ و جسمی‌ دانش اموزان ‌ بود. در این‌ پژوهش‌ —- نفر از دانش اموزان ‌ رشته‌های‌ مختلف‌ شرکت‌ داشتند...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روانشناسی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات : ۷۰ | قابل ویرایش فهرست مطالب چکیده                                                                                                                  الف فصل اول: موضوع تحقیق مقدمه                                                                                                                          ۲  بیان مسئله تحقیق                                                                                                            ۶ اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                   ۷ اهداف تحقیق                                                 ...

ادامه مطلب