پایان نامه های علوم انسانی

پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

تعداد صفحات : ۱۴۰ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان ………………………………………………………………………………………………………… صفحه چکیده مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش ۱- موضوع پژوهش...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر

تعداد صفحات : ۱۹۲ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                         صفحه چکیده تقدیر و تشکر تقدیم به فصل اول ( کلیات پژوهش ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ بیان مسأله ……………………………………………………...

ادامه مطلب

مقاله تأثیر بازی های رایانه ای بر کودکان و نوجوانان

مقاله تأثیر بازی های رایانه ای بر کودکان و نوجوانان

تعداد صفحات : ۲۴ | قابل ویرایش فهرست مطالب: اثر بازیهای رایانه ای بر کودکان و نوجوانان. ۳محـــاســـن بازیهــــای رایانـــــه ای.. ۳خشونت در بازی های کامپیوتری.. ۵معایب بازیهـــای رایانـــه. ۶الف ) آسیبهـــــای جسمانــــی.. ۶ ب ) آسیبهـــای روانــــــی ـ تــــربیتــــی.. ۶ ۱) تقــویت حس پرخاشگــــری . ۶ ۲) انـــــزواطلبـــــی : ۷ ج) تنبــــل شـــدن ذهــــن: ۷ د) تاثیــــر منفــــی در روابط خانـــــوادگـــی : ۸ و) افـــــت تحصی...

ادامه مطلب

تحقیق نقش و تأثیر بازی بر رشد کودکان

تحقیق نقش و تأثیر بازی بر رشد کودکان

تعداد صفحات : ۲۰ | قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                           صفحه چکیده                                                                                                                 ۱ کلیدواژگان                                                                                                         ۲ مقدمه                                                                                                                  ۳ اهمیت و...

ادامه مطلب

تحقیق بازی کودکان

تحقیق بازی کودکان

تعداد صفحات : ۳۳ | قابل ویرایش فهرست عنوان                                                                                               صفحه بازی بچه ها را به«بازی» نگیریم (شماره ۱۲۲)……………………………………………………………….. ۱ بازی کودکان را به بازی نگیریم (شماره ۱۲۶)……………………………………………...

ادامه مطلب

تحقیق اهمیت بازی و بازی درمانی

تحقیق اهمیت بازی و بازی درمانی

تعداد صفحات : ۲۸ | قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه ۱تعریف بازی ۳تأثیر بازی بر رشد دستگاههای بدن ۵نقش سن در بازی کودکان ۷عامل جنسیت ۱۱بازی درمانی ۱۲بازی درمانی ساخت دار ۱۵انواع مختلف موقعیت های بازی ۱۶معرفی بازی ساخت دار ۲۳منابع ۲۷مقدمه: نگاهی هر چند سریع و مجمل به زندگی انسان مبین نیاز به هماهنگی عضلات برای انجام کارهاست. فرایند رشد جسمی بیانگر آن است که برخی از این نیازها در ...

ادامه مطلب

تحقیق انواع اختلالات بینایی

تحقیق انواع اختلالات بینایی

تعداد صفحات : ۲۴ | قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان صفحه مقدمه ۱انواع اختلالات بنیایی ۳اختلالات دید کاهش بنیایی ۳مشکلات پس از تولد ۴کوری صنعتی وکوری اتومبیل ۴کوررنگی ۴شیوع کوری در جهان ۵آثار روانی مبتلا یان به اختلالات بنیایی ۵علل کوری وروشهای پیشگیری و درمان ۷توانبخشی نا بینایان ۷آموزشی کودکان مبتلا به اختلالات بنیایی ۹ناشنوایان و مشکلات روحی و رانی آنها ۱۱تعریف ناشنوا ۱۲آثار روانی مبتلایان به اختل...

ادامه مطلب

تحقیق انگیزش انگیزه

تحقیق انگیزش انگیزه

تعداد صفحات : ۳۱ | قابل ویرایش مقدمه شناسایی مفهوم انگیزش و آگاهی از انگیزه‌های مختلف و تأثیر آنها بر فرآیند یادگیری دانش‌آموزان به معلم کمک می‌کند تا در طرح و اجرای  برنامه‌های آموزشی خود روش‌های بهتری را به کار گیرد. مفهوم انگیزش برای معلم  از این لحاظ اهمیت دارد که می تواند به عنوان هدفی به خودی خود به شمار آید به این معنا که می تواند به زندگی بیرون از مدرسه و پس از مدرسه انتقال یابد ماند : علاقه به هنر ، از سوی دیگر  می تواند وسیله ای...

ادامه مطلب

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت های استدلال دانش آموزان

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت های استدلال دانش آموزان

تعداد صفحات : ۴۷ | قابل ویرایش چکیده این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت‌های استدلال دانش‌آموزان مدرسه بیهق و سینا شهر مشهد انجام شده است. نمونه اصلی این پژوهش شامل ۲۰ نفر معلم راهنمایی  بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS  استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بود. ارزیابى اعتبار صورى و محتوایى مقیاس این پژوهش با دقت نظر و مشاوره با چند...

ادامه مطلب

تحقیق رابطه افسردگی با اسناد درونی و بیرونی

تحقیق رابطه افسردگی با اسناد درونی و بیرونی

تعداد صفحات : ۶۰ | قابل ویرایش چکیده پژوهش حاضر تحت عنوان «رابطه افسردگی با اسناد درونی و بیرونی» است و به مسئله پژوهشی زیر می پردازیم: -آیا بین افسردگی با جایگاه مهار بیرونی و درونی ارتباط وجود دارد یا خیر؟ -هدف از بررسی این پژوهش فرضیه زیر است که به آن می پردازیم. بین افسردگی و جایگاه مهار درونی و بیرونی رابطه‌ی معنی داری وجود دارد. این تحقیق جهت بررسی رابطه افسردگی با اسناد است و از پرسشنامه افسردگی بک و اسناد راتر استفاده خواهد ش...

ادامه مطلب